ค้นหาสินค้า

สินค้าหลากหลาย ซื้อขายมั่นใจ

|

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อ ผู้ขาย

ข้อตกลงการขาย

“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขาย”

ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างเป็นข้อตกลงระหว่างคุณในฐานะผู้ขาย กับ LALLA ผ่านแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ www.LALLA.asia และ/หรือ LALLA Mobile Application โดยการใช้บริการใน เว็บไซต์ www.LALLA.asia และ/หรือ LALLA Mobile Application ถือว่าผู้ขายเข้าใจ ตกลง และอยู่ภายใต้และผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายนี้ รวมไปถึงหากมีการแก้ไขเพิ่มเติม และนโยบายใหม่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ LALLA ด้วย ผู้ขายควรอ่านทำความเข้าใจกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายอย่างรอบคอบ เนื่องจากมีผลกระทบต่อสิทธิ์และภาระผูกพันของผู้ขาย

หมวด 1

คำนิยาม

คำหรือข้อความที่ใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายดังต่อไปนี้มี ความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ประโยคที่เกี่ยวข้องในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

 1. “บัญชี” คือบัญชีที่ลงทะเบียนในการเข้าใช้บริการ LALLA ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยใช้อีเมลที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านผู้ใช้เท่านั้น
 2. “ค่าธรรมเนียมขาย” หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ LALLA เรียกเก็บกับผู้ขายเมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบโดย LALLA ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างรายละเอียดผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ซึ่งส่งผลให้ผู้ซื้อยกเลิกคำสั่งซื้อ
 3. “ข้อมูลส่วนบุคคล” รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

(ก) บุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จาก (i) ข้อมูลดังกล่าว หรือ (ii) ข้อมูลและข้อมูลอื่น ๆ ที่ LALLA มีหรือสามารถเข้าถึงได้และรวมถึงข้อมูลในฐานข้อมูลของ LALLA ซึ่งอาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราวหรือ

(ข) กำหนดเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคล” ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

 1. “รายละเอียดสินค้า” รวมถึงคำอธิบายของข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพถ่าย ยี่ห้อ ชื่อ สี วัสดุ หมายเลขซีเรียล ปีที่ผลิต สภาพและขนาด/มิติของผลิตภัณฑ์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 2. “รายได้” คือมูลค่าของรายได้จากการขายที่ผู้ขายจะได้รับหลังจากหักค่าบริการและค่าธรรมเนียมธุรกรรมการเงิน เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์
 3. “ราคาขาย” คือราคาขายที่ผู้ขายต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายในบริการของ LALLA
 4. “ราคารายการ” คือราคาขายที่แสดงในบริการของ LALLA ซึ่งราคารวมองค์ประกอบหลายอย่าง ได้แก่ รายได้ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมธุรกรรมการเงิน
 5. “วันทำการ” หมายถึง วันอื่นที่ไม่ใช่วันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
 6. “LALLA App” เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่จัดการโดย LALLA ในรูปแบบของแอปพลิเคชันมือถือ
 7. “บริษัท แบรนด์เนม มาร์เก็ต จำกัด” เป็นบริษัทจำกัดที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในด้านบริการตลาดอีคอมเมิร์ซที่ให้บริการแพลตฟอร์ม/จุดขายที่ผู้ขายสามารถนำเสนอแฟชั่นหรูหรามือสองประเภทต่างๆ ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสินค้าแฟชั่นสำหรับบุรุษ ผู้หญิง และเด็ก ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า LALLA
 8. “ID ผู้ใช้” คือรหัสประจำตัว (ในรูปแบบของชื่อผู้ใช้และรูปโปรไฟล์) ของผู้ขายและ/หรือผู้ซื้อที่ใช้เพื่อใช้คุณสมบัติในบริการ LALLA
 9. “รหัสผ่าน” คือรหัสลับที่สร้างขึ้นและรู้จักโดยผู้ขายและ/หรือผู้ซื้อเท่านั้น ซึ่งจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงบริการของ LALLA
 10. “การเรียกร้อง” หมายถึงการร้องเรียนที่ผู้ซื้ออาจยื่นเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านบริการ LALLA ในช่วงระยะเวลาการรับประกันตามดุลยพินิจของ LALLA
 11. “เนื้อหา” รวมถึงเนื้อหา ข้อมูล และข้อมูลทั้งหมดที่ให้/เผยแพร่/อัปโหลดหรือมีอยู่ในบริการ LALLA ที่มาจากผู้ใช้
 12. “LALLA Services” รวมถึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่จัดการโดย LALLA ในรูปแบบของ (1) แอปพลิเคชั่นมือถือและ (2) เว็บไซต์ www.LALLA.com ซึ่งให้บริการแก่ลูกค้าในตลาดซื้อขายสินค้า โดยที่ผู้ขายสามารถเสนอประเภทต่าง ๆ ได้ ของสินค้ามือสอง สินค้าแฟชั่นหรูหรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสินค้าแฟชั่นสำหรับบุรุษ ผู้หญิง และเด็ก
 13. “ผู้ใช้” คือฝ่ายใดๆ ที่ใช้คุณสมบัติทั้งหมดหรือบางส่วนในบริการ LALLA รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ขายและ/หรือผู้ซื้อหรือเพียงแค่เข้าถึงข้อมูลหรือเนื้อหาบนบริการ LALLA;
 14. “ผู้ซื้อ” รวมถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียนที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ขายโดยผู้ขายใน LALLA Service โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้ และเงื่อนไขการทำธุรกรรมอื่นๆ ตามที่ LALLA กำหนด
 15. “ผู้ขาย” คือผู้ใช้ที่ลงทะเบียนซึ่งขายและ/หรือเสนอผลิตภัณฑ์แก่ผู้ใช้ผ่านบริการ LALLA โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้ และเงื่อนไขการทำธุรกรรมอื่นๆ ตามที่ LALLA กำหนด
 16. “คำสั่งซื้อ” เป็นผลจากการซื้อสินค้าบางอย่างโดยผู้ซื้อสำหรับสินค้าที่ขายโดยผู้ขายผ่านบริการของ LALLA ซึ่งทำเครื่องหมายด้วยหมายเลขรหัสเฉพาะซึ่งเป็นตัวอักษรและตัวเลขผสมกัน
 17. “สินค้า” รวมถึงสินค้าแฟชั่นหรูหรามือสองประเภทต่าง ๆ ที่นำเสนอโดยผู้ขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสินค้าแฟชั่นสำหรับผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กที่ทำการตลาดผ่าน LALLA Services
 18. “ค่าบริการ” คือมูลค่า/ค่าตอบแทนที่เรียกเก็บจากผู้ขายสำหรับการใช้บริการ LALLA
 19. “ธุรกรรม” หมายถึงกระบวนการซื้อและขายระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อผ่านบริการ LALLA จากการเข้าถึง การเลือกผลิตภัณฑ์ การสื่อสารกับฝ่ายบริการลูกค้าของผู้ขายและ LALLA การซื้อผลิตภัณฑ์ การใช้บัตรกำนัล (ถ้ามี) การประมวลผลการชำระเงินสำหรับสินค้า การจัดส่ง การรับ และบริการหลังการขายภายใต้สถานการณ์บางอย่างภายใต้เงื่อนไขของ LALLA ที่บังคับใช้ LALLA จะมีบทบาทในการดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบสภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อ

 

 

การตีความ

 1. หัวเรื่องมีไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น และจะไม่กระทบต่อการตีความหรือการสร้างข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้
 2. คำที่อ้างถึงเอกพจน์ต้องมีพหูพจน์และกลับกัน คำที่อ้างถึงเพศรวมถึงเพศใด ๆ และการอ้างอิงถึงบุคคลรวมถึงบุคคล บริษัท องค์กร บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
 3. อ้างอิงคำว่า “รวม” หรือคำที่คล้ายกัน หมายถึง ไม่จำกัด

 

 

หมวด 2

บริการของลั๊ลลา

 1. บทบาทของ LALLA นั้นจำกัดอยู่ที่การให้บริการแพลตฟอร์มเท่านั้น รวมถึงการอนุมัติใบสมัครรายการผลิตภัณฑ์ของผู้ขาย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อ
 2. LALLA ให้บริการแก่ผู้ขายโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (“บริการ”):
 3. LALLA Assist Service

LALLA Assist Service เป็นบริการที่ LALLA เป็นผู้ช่วยในการจัดเตรียมรายการสินค้าของผู้ขายจากกระบวนการตรวจสอบ ขั้นตอนการลงรายการในครั้งต่อไปดำเนินการโดยผู้ขายในบริการของ LALLA

 1. รายการตัวเอง

ลงรายการสินค้าด้วยตนเองเป็นบริการที่ผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการทุกขั้นตอนในการจัดทำรายการสินค้าของผู้ขายเอง

 1. สำหรับ LALLA Assist Service ตามที่อ้างถึงในข้อ (2) ของหมวดนี้ LALLA ขอเสนอบริการทั่วไปสำหรับผู้ขายซึ่งประกอบด้วย:
 2. การเตรียมการรับสินค้าจากผู้ขายไปยัง LALLA
 3. กระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของผู้ขาย
 4. ถ่ายภาพและคำอธิบายผลิตภัณฑ์ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังผู้ขายเพื่อดำเนินการลงรายการในภายหลัง
 5. การประมวลผลการชำระเงินของผลิตภัณฑ์โดยผู้ซื้อ และ
 6. ประสานงานการจัดส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อตามที่อยู่สำหรับจัดส่งของผู้ซื้อ
 7. สำหรับบริการ List Yourself Service ตามที่อ้างถึงในวรรค (2) ของบทความนี้ LALLA ขอเสนอบริการทั่วไปสำหรับผู้ขายซึ่งประกอบด้วย:
 8. การอนุมัติคำขอให้ลงรายการสินค้าของผู้ขาย
 9. กระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามคำอธิบายผลิตภัณฑ์โดยผู้ขายในบริการ LALLA
 10. การประมวลผลการชำระเงินของผลิตภัณฑ์โดยผู้ซื้อ และ
 11. ประสานงานการจัดส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อตามที่อยู่สำหรับจัดส่งของผู้ซื้อ
 12. สำหรับบริการ LALLA Assist ผู้ขายจะต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับ LALLA โดยเลือกตัวเลือกการจัดส่งที่ต้องการในเวลาที่มีการยืนยันการใช้บริการ LALLA Assist เพื่อจัดเตรียมรายการสินค้าโดย LALLA ในนามของ ผู้ขาย
 13. สำหรับบริการ List Yourself ผู้ขายจะต้องส่งสินค้าหลังจากยืนยันคำสั่งธุรกรรมไปยัง LALLA เป็นเวลาสูงสุด 2 (สอง) วันทำการเพื่อตรวจสอบสภาพของผลิตภัณฑ์
 14. หากผู้ขายใช้เวลาในการส่งสินค้านานขึ้น ผู้ขายต้องแจ้ง LALLA ทางอีเมล เพื่อให้ LALLA สามารถแจ้งให้ผู้ซื้อทราบถึงปัญหาของความล่าช้านี้ และในขณะเดียวกันก็ขอคำยืนยันว่าธุรกรรมผลิตภัณฑ์จะดำเนินต่อไปหรือไม่
 15. ความล้มเหลวในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้จะส่งผลให้คำสั่งซื้อถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติในบริการ LALLA
 16. สินค้าอาจถูกจัดส่งโดยผู้ขายไปยัง LALLA ผ่านหลายตัวเลือก:
 17. บริการจัดส่งทาง Grab/Lineman และอื่นๆ)
 18. บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ / DHL / FedEx หรือ
 19. บริการเรียกเก็บเงินจาก LALLA
 20. โดยเฉพาะสำหรับบริการเรียกเก็บเงินจาก LALLA มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
 21. ผู้ขายที่ใช้บริการ List Yourself สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกนี้โดยชำระค่าธรรมเนียม 180 บาท/รถกระบะ (ใช้ได้กับผู้ขายที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น); หรือ
 22. ผู้ขายที่ใช้บริการ LALLA Assist Service ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกนี้ได้ฟรีด้วยผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำ 5 รายการในรูปแบบของจำนวนรายการต่อการรับหนึ่งครั้งหรือโดยการชำระค่าธรรมเนียม 250บาท/ครั้ง ถ้าจำนวนสินค้าที่จะถ่ายน้อยกว่า 5 รายการ
 23. ผู้ขายต้องแจ้งหมายเลขใบรับสินค้าในคุณสมบัติ LALLA App เพื่อให้สามารถติดตามการจัดส่งสินค้าได้ในบริการ LALLA

 

หมวด 3

สินค้าและรายการสินค้า

 1. ผู้ขายต้องมีบัญชีผู้ใช้ก่อนที่จะสามารถลงรายการในบริการ LALLA ได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ที่ได้รับจากระบบโดยอัตโนมัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้
 2. LALLA มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือขอให้ผู้ขายเปลี่ยน ID ผู้ใช้ (ชื่อผู้ใช้และ/หรือรูปโปรไฟล์ของผู้ขาย) ได้ตลอดเวลา หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้ โดยเฉพาะข้อบ่งชี้สำหรับผู้ขายที่จะทำธุรกรรมภายนอก LALLA Service ตามมาตรา xxx ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้
 3. ผู้ขายเข้าใจดีว่าหมายเลขโทรศัพท์ 1 เบอร์ สามารถใช้ในการลงทะเบียน 1 บัญชีผู้ขายในบริการ LALLA เท่านั้น
 4. LALLA อาจระงับหรือปิดบัญชีของผู้ขายตามดุลยพินิจของ LALLA แต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่ผู้ขายได้รับการระบุหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้หรือนโยบายอื่น ๆ ของ LALLA ที่เกี่ยวข้อง
 5. สำหรับบริการช่วยเหลือ LALLA:
 6. ผู้ขายไม่สามารถขายสินค้าบนแพลตฟอร์มอื่นได้เป็นเวลา 2 (สอง) เดือน เนื่องจากรายการผลิตภัณฑ์มีสถานะใช้งาน/เผยแพร่ (วันที่แสดง) ในบริการของ LALLA
 7. หากผู้ขายประสงค์จะยื่นคำขอให้เพิกถอนผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลา 2 (สอง) เดือนตามที่อ้างถึงในข้อความ ข้างต้น การส่งสามารถทำได้ผ่านคุณสมบัติใน LALLA App ซึ่งจะใช้งานได้ใน เวลาจริง
 8. สำหรับการเพิกถอนการขายผลิตภัณฑ์ LALLA จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเพิกถอน 1,200 (หนึ่งพันสองร้อยบาท) ต่อรายการ ซึ่งต้องชำระให้ผู้ขายภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากส่งคำขอเพิกถอนการขาย
 9. กลไกการรับสินค้าที่ส่งสำหรับการเพิกถอนจะดำเนินการโดย LALLA ไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากที่ผู้ขายชำระค่าธรรมเนียมการเพิกถอนแล้ว
 10. ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดึงสินค้าและอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเก็บรักษาสินค้าโดย LALLA ตามข้อ xx.xx ของข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้
 11. สำหรับรายการบริการตัวเอง:
 12. ผู้ขายเข้าใจดีว่ากระบวนการลงรายการสินค้านั้นรวมถึงการอัปโหลดภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์และรวมถึงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์และถูกต้องจนกว่าจะเสร็จสิ้นในแต่ละครั้งที่มีการอัปโหลด
 13. ผู้ขายในการกำหนดราคาขายอาจพิจารณาราคาตลาดรวมทั้ง ‘ราคาขายที่แนะนำ’ ซึ่งสามารถเห็นได้ใน LALLA Service
 14. LALLA ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือขอให้ผู้ขายแก้ไขราคาขายของผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าการขายผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
 15. คำอธิบายผลิตภัณฑ์ในเนื้อหาที่ส่งโดยผู้ขายเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงรายการใน LALLA Service จะได้รับการประมวลผลโดย LALLA เพื่อขออนุมัติภายใน 3 (สาม) วันทำการ
 16. LALLA มีสิทธิ์ขอให้ผู้ขายเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเนื้อหาในรายการที่ถือว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ LALLA ผ่านการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือคุณสมบัติ LALLA App ให้กับผู้ขาย ตัวอย่างเช่น เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า รูปถ่ายไม่ชัดเจน / รายละเอียดสินค้าหรือราคาสินค้าไม่เพียงพอ เป็นต้น
 17. ในกรณีที่ไม่มีสินค้าในรายการอีกต่อไปในขณะที่ทำการสั่งซื้อ ผู้ขายอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อสำหรับสินค้าในรายการและต้องยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น ไม่เกิน 2 (สอง) วันนับตั้งแต่มีการสั่งซื้อเข้ามา
 18. ในกรณีที่รายการสินค้าลงขายแล้ว 6 เดือน และยังไม่มีผู้สนใจซื้อสินค้านั้น LALLA มีสิทธิ์ที่จะให้คำแนะนำในการปรับลดราคาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าการขายสินค้าจะดำเนินไปอย่างราบรื่น
 19. คำแนะนำในการลดราคาจะแจ้งให้ผู้ขายทราบทาง e-mail หรือ LALLA application หรือ LALLA LineOA ผู้ขายจะต้องให้การยืนยันกลับมา ภายใน 7 วันทำการ นับจากการแจ้งเตือนที่ได้รับจาก LALLA:
 20. หากผู้ขายเห็นด้วยกับคำแนะนำของ LALLA ในการปรับลดราคา การเปลี่ยนแปลงใดๆ กับราคาในรายการจะถูกดำเนินการโดย LALLA
 21. หากผู้ขายไม่เห็นด้วยตามคำแนะนำที่ส่งโดย LALLA ผู้ขายมี 2 ทางเลือก:
 22. ราคาในรายการจะไม่เปลี่ยนแปลงอีก 1 ปีถัดไป เนื่องจากสถานะการลงรายการผลิตภัณฑ์มีสถานะใช้งาน/เผยแพร่ หลังจากช่วงเวลานี้หมดลง LALLA มีสิทธิ์ขอให้ผู้ขายจัดให้มีการรวบรวมสินค้าโดยออกค่าใช้จ่ายเองเพื่อลดความเสี่ยงที่สินค้าจะเสียหายอันเนื่องมาจากการจัดเก็บ ข้อกำหนดสำหรับระยะเวลาการรวบรวมสินค้าเป็นไปตามข้อ 6.7 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้ หรือ
 23. ผู้ขายสามารถยื่นคำร้องขอเพิกถอนตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้ สำหรับกระบวนการเพิกถอนหลังจากช่วงเวลานี้ จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการเพิกถอน
 24. LALLA ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงขายสินค้าของผู้ขายด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น
 25. สินค้ามีความน่าสงสัยในแหล่งที่มาที่อาจไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย เช่น แอบอ้าง, ลักขโมย, ไม่มีสินค้าอยู่จริง
 26. สินค้าดูเหมือนของปลอม
 27. ผู้ขายลงรายละเอียดข้อมูลหรือเงื่อนไขของสินค้าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนเพียงพอ หรือไม่เหมาะสม
 28. คุณภาพของรูปถ่ายสินค้าไม่ได้ตามมาตรฐานของ Lalla เช่น ภาพถ่ายไม่คมชัด องค์ประกอบภาพไม่สวยงาม
 29. สินค้าชิ้นเดียวกันลงขายซ้ำกันหลายรายการ

 

 1. สินค้าที่ได้รับการอนุมัติการขายแล้ว สถานะรายการจะเปลี่ยนเป็น Approved ซึ่งหากผู้ขายประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้า สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับสินค้าได้เท่านั้น คือ
 2. การลดราคาขาย
 3. การเพิ่มรูปภาพและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของ LALLA ใช้เวลาในการตรวจอนุมัติประมาณ 3 (สาม) วันทำการ

 1. ผู้ขายต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่อัปโหลดในบริการ LALLA ในกรณีที่ LALLA พบความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ LALLA ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับการชำระเงินจากผู้ซื้อ
 2. ผู้ขายตกลงว่ารูปภาพและคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่อัปโหลดบน LALLA Service สามารถใช้โดย LALLA เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อส่งเสริมการขายออนไลน์ได้ฟรี และไม่สามารถขอค่าชดเชยใดๆ จาก LALLA ได้
 3. LALLA มีสิทธิ์ขอให้ผู้ขายเข้าร่วมโปรโมชั่น LALLA เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด แต่โดยคำนึงถึงข้อตกลงว่าการเข้าร่วมในโปรโมชั่นนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียว
 4. ผู้ขายตกลงที่จะแบกรับภาระภาษี ภาระผูกพัน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์ในบริการ LALLA และให้คำมั่นว่าจะดูแลตัวเอง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจ่ายและการรายงานการชำระภาษีทั้งหมดตรงเวลาใน ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

 

ข้อ 4

ธุรกรรมระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

 

 1. การทำธุรกรรมจะต้องดำเนินการโดยผู้ขายตามขั้นตอนที่กำหนดโดย LALLA
 2. LALLA จัดเตรียมแพลตฟอร์มผ่าน LALLA Services สำหรับผู้ขายและผู้ซื้อเพื่อทำธุรกรรม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้ LALLA ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงในการทำธุรกรรมใดๆ ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ดังนั้นผู้ขายและผู้ซื้อจึงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับธุรกรรมที่ทำขึ้นภายใน LALLA Service และเข้าใจว่าจำกัดความรับผิดของ LALLA ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเท่านั้น
 3. ผู้ขายมีอิสระที่จะทำให้แน่ใจว่าการขายนั้นถูกกฎหมาย อธิบายผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง จัดการและรับผิดชอบในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยัง LALLA รวมถึงการประกัน การประกัน และการดำเนินการขายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและหลังการขาย ภาระผูกพันในการขายตามนโยบายของ LALLA
 4. LALLA มีบทบาทในการประเมินสภาพของผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้โดยผู้ขายในรายการเท่านั้น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้
 5. สินค้าทั้งหมดจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย และกรรมสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ในสินค้าจะไม่ส่งต่อไปยัง LALLA ในเวลาใดๆ
 6. ผู้ขายเข้าใจและตกลงว่าใบแจ้งหนี้/คำสั่งยืนยันที่ออกโดย LALLA นั้นในนามของผู้ขาย

 

 

ข้อ 5

สภาพสินค้า

 

 1. ผู้ขายแต่ละรายจะต้องรับผิดชอบและรับประกันว่าสินค้าที่ขายบน LALLA เป็นของแท้ (ของแท้) LALLA ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธผลิตภัณฑ์ที่ขายในบริการ LALLA ด้วยเหตุผลของความเป็นต้นฉบับ ความเหมาะสม หรือเหตุผลอื่น ๆ หลังจากที่ LALLA เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
 2. กระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดย LALLA จะดำเนินการโดยใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ โดยที่กระบวนการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์
 3. LALLA จะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลหรือคุณลักษณะในแอป LALLA สำหรับผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ LALLA ปฏิเสธ (ปฏิเสธ) เนื่องจากในความคิดเห็นและนโยบายของ LALLA สินค้านั้นไม่เหมาะสำหรับการขายใน LALLA Service หรือสำหรับใดๆ เหตุผลอื่น. .
 4. LALLA สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ (ปฏิเสธ) สินค้าของผู้ขายผ่านการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือแอป LALLA และผู้ขายจะยอมรับการตัดสินใจ/นโยบายของ LALLA ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั้งหมดที่ LALLA ปฏิเสธจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสอบตามที่อ้างถึงในวรรค (6) ของบทความนี้
 5. หากผู้ขายคัดค้านการตัดสินใจ/นโยบายของ LALLA ผู้ขายต้องตอบกลับทางอีเมลหรือแอป LALLA ภายใน 3 (สาม) วันนับจากการแจ้งเตือนโดย LALLA รวมถึงหลักฐานสนับสนุนที่แสดงถึงความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ที่ขาย
 6. หากสินค้าเป็นของปลอม (ปลอม) ตามการประเมินของ LALLA ผู้ขายที่ประสงค์จะเรียกคืนสินค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบจำนวน 500,000 รูปี (ห้าแสนรูเปียห์) ต่อผลิตภัณฑ์ และ 1,500,000.00 รูเปียห์ (หนึ่งล้านรูเปียห์) ห้าร้อยรูเปียห์) โดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ Hermes
 7. หากในอนาคตผู้ซื้ออ้างว่าสินค้าของผู้ขายเป็นของปลอม (ปลอม) แล้ว:
 8. LALLA ขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานสนับสนุนความถูกต้องของสินค้าจากผู้ขาย
 9. ผู้ขายต้องตอบกลับทางอีเมลหรือแอป LALLA ภายใน 3 (สาม) วันนับจากการแจ้งเตือนโดย LALLA โดยแนบหลักฐานสนับสนุนที่แสดงถึงความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ที่ขาย
 10. หากผู้ขายไม่สามารถให้หลักฐานสนับสนุนที่สามารถระบุว่าสินค้านั้นเป็นของแท้ (ของแท้) ผู้ขายตกลงที่จะเจรจาหรือจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ซื้อโดยสุจริต
 11. ผู้ขายตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนสำหรับการเรียกร้องหรือปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์
 12. ในกรณีของการเจรจาระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ LALLA จะช่วยไกล่เกลี่ย
 13. ในกรณีที่ผู้ขายไม่ชำระภาระผูกพันในการชดเชยตามที่ระบุไว้ในข้อ (ง) ข้างต้น บทบัญญัติของข้อ 13.10 จะมีผลบังคับใช้
 14. LALLA ไม่ยอมรับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้และความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเหล่านี้
 15. สินค้าที่จะขายต้องอยู่ในสภาพที่สามารถขายได้และใช้งานตามระดับการจำแนกคุณภาพที่ระบุไว้ใน LALLA ตามตารางด้านล่าง:

 

New :

สินค้าใหม่

LikeNew :

สินค้าไม่เคยใช้งาน สภาพใหม่ เก่าเก็บ หรือ สินค้า Collecion เก่า

Excellent :

สินค้าสภาพดี มีรอยเล็กน้อย ไม่ชัดเจน

Good :

สินค้าผ่านการใช้งาน มีรอยสึกหรอที่โดดเด่น มุมกระเป๋ายุบ หนังยับ ชิ้นส่วนโลหะมีรอย หมอง

Fair :

สินค้าใช้งานหนััก มีรอยสึกหรอที่โดดเด่นชัดเจน โลหะสึกหรอ มุมกระเป๋ายุบ หนังยับ ชิ้นส่วนโลหะมีรอย ขุ่น หมอง

ตัวกรองสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมขายง่าย

รับประกันราคาดี มีความน่าเชื่อถือ